Moduļa lietošanas noteikumi

 1. Šie lietošanas noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) nosaka Moduļa lietošanas kārtību, lietotāju tiesības un pienākumus, ierobežojumus, atbildību un atbalsta kārtību.
 2. Noteikumi ir saistoši visiem Moduļa lietotājiem, gan autentificētiem, gan neautentificētiem.
 3. Moduļa uzturētājs ir SIA “Ģeotelpiskie risinājumi”, reģ.nr. 43603041044.
 4. Lietotājs (turpmāk tekstā – Lietotājs) ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kura lieto Moduli.
 5. Lietojot Moduli vai veicot aktivitātes saistībā ar Moduli, Lietotājs apstiprina, ka ir iepazinies ar lietošanas brīdī spēkā esošajiem Noteikumiem un uzņemas atbildību par to ievērošanu. Lietotājs, izmantojot Moduli vai veicot ar Moduli saistītas darbības, uzņemas periodiski pārlasīt Noteikumus, un uzzināt tajos veiktās izmaiņas, lai ievērotu Noteikumus, kas ir spēkā tieši Moduļa lietošanas brīdī.
 6. Atbilstoši tiem nodrošināmajām lietošanas tiesībām Moduļa lietotāji iedalāmi 2 (divās) grupās:
  1. neautentificēti datu lietotāji jeb anonīmi lietotāji;
  2. autentificēti datu lietotāji.
 7. Gan autentificētiem, gan neautentificētiem datu lietotājiem tiek nodrošinātas tiesības lietot Modulī izvietoto publisko informāciju.
 8. Tikai autentificētiem datu lietotājiem tiek nodrošinātas tiesības izmantot ar Moduļa palīdzību pieejamās datu lejupielādes funkcijas, izmantojot GEOtelpa.lv izsniegtās lietotāja pieejas tiesības.
 9. Modulī pieejamai informācijai ir informatīvs raksturs. GEOtelpa nekādā veidā neuzņemas atbildību par jebkāda veida zaudējumiem, kādi ir radušies vai var rasties Lietotājam, izmantojot Modulī pieejamo informāciju un pakalpojumus.
 10. lv nosaka sekojošus datu lejupielādes ierobežojumus katram Moduļa autentificētam lietotājam:
  1. vienas lejupielādes maksimālais apjoms– 20 karšu lapas;
  2. vienas dienas lejupielādes maksimālais apjoms – 20 karšu lapas.
 11. lv ir tiesības jebkurā laikā grozīt Noteikumus. Visas izmaiņas stājas spēkā no to publicēšanas brīža Modulī.