Privātuma politika

 1. Pārzinis un tā kontaktinformācija
  • Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “Ģeotelpiskie risinājumi”, vienotais reģistrācijas Nr. 43603041044, juridiskā adrese: Pils iela 14, Tukums, Tukuma novads, LV-3101 (turpmāk tekstā GEOtelpa).
  • GEOtelpa kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir: E-pasts tiek slēpts; JavaScript jābūt iespējotam!. Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties GEOtelpa juridiskajā adresē, var uzdot jautājumus par personas datu apstrādi.
 2. Personas datu apstrādes nolūki
  • GEOtelpa apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:
   • Pakalpojumu sniegšanai:
    • klienta identificēšanai;
    • līguma sagatavošanai un noslēgšanai;
    • pakalpojumu darbības nodrošināšanai /uzturēšanai;
    • klientu apkalpošanai;
    • iebildumu izskatīšanai un apstrādei;
    • norēķinu administrēšanai;
    • kredītspējas novērtēšanai, kredītu uzraudzībai;
    • parādu atgūšanai un piedziņai;
    • mājaslapu un mobilo aplikāciju uzturēšanai un darbības uzlabošanai.
   • Pakalpojumu kvalitātes noteikšanai un analīzei:
    • statistikai un kvalitātes analīzei;
    • plānošanai un uzskaitei;
    • datu kvalitātes nodrošināšanai;
    • atskaišu sagatavošanai;
    • klientu aptauju veikšanai;
    • Informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.
   • Citos specifiskos nolūkos, par kuriem Klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus GEOtelpai.
 1. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats
  • GEOtelpa apstrādā Klienta personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:
   • līguma noslēgšanai un izpildei – lai noslēgtu līgumu par pakalpojumu sniegšanu;
   • normatīvo aktu izpildei – lai izpildītu GEOtelpa saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktu pienākumu;
   • saskaņā ar Klienta – datu subjekta piekrišanu;
   • likumīgās (leģitīmās) interesēs – lai realizētu no GEOtelpa un Klienta starpā pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma, vai likuma izrietošas GEOtelpa leģitīmās (likumīgās) intereses.
  • GEOtelpa likumīgās (leģitīmās) intereses ir:
   • pārbaudīt Klienta identitāti pirms līguma noslēgšanas;
   • slēgt līgumu ar identificētu personu.
   • identificēt personu, ja komunikācijā ar to tiek apstrādāti citu personu personas dati;
   • nodrošināt līguma saistību izpildi;
   • novērst nepamatotus finanšu riskus savai komercdarbībai (t.sk., veikt maksājumu disciplīnas novērtējumu pirms kredītsaistību uzņemšanās klienta vārdā);
   • administrēt Klienta kontu GEOtelpa mājaslapās;
   • saglabāt Klientu pieteikumus un iesniegumus par uzņēmuma darbību un pakalpojumiem, citus pieteikumus un iesniegumus, t.sk., kas veikti mutiski;
   • nosūtīt ziņojumus, kas saistīti ar līguma izpildi un līguma izpildes būtiskiem notikumiem – zināšanai – paša klienta interesēs.
   • nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti;
   • administrēt maksājumus;
   • administrēt neveiktus maksājumus;
   • vērsties valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai;
   • informēt sabiedrību par savu darbību;
   • Veikt komercdarbību.
 1. Personas datu apstrāde
  • Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu, piemēram, vārds uzvārds, personas kods, dzīves vietas adrese, personīgais tālruņa numurs, personīgais e-pasts u.c. informācija, kas attiecināma uz fizisku personu.
  • GEOtelpa apstrādā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un GEOtelpa saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.
  • GEOtelpa attiecībā uz Klientu var veikt automatizētu lēmumu pieņemšanu. Šie lēmumi ir saistīti tikai ar GEOtelpa leģitīmo interešu aizsardzību – samaksas saņemšanu par sniegtajiem pakalpojumiem. Šādi var būt lēmumi par brīdināšanu par finanšu saistībām, darbs ar parādniekiem pēc noteiktiem kritērijiem – parādu kopsummas un neapmaksātie uzskaites periodi.
  • Automatizētu lēmumu pieņemšana, kas Klientam rada tiesiskās sekas netiek veikta. Var tikt veikta atlase pēc noteikta kritērija, pēc tam sazinoties ar Klientu tieši.
  • Ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildes kvalitatīvai un operatīvai nodrošināšanai GEOtelpa var apmainīties ar personas datiem ar citu personas datu pārzini vai personas datu apstrādātāju. Šādi sadarbības partneri var būt citi pakalpojumu sniedzēji datu subjektam – ar mērķi atvieglot datu subjekta likumiski iesniedzamo vienādo datu apriti vairākiem pārziņiem un šo datu sinhronizāciju, veikt vairāku pārziņu kopīgu rēķinu izsūtīšanu un tamlīdzīgi. Izpildot šos uzdevumus, GEOtelpa slēdz līgumus ar citiem personas datu pārziņiem vai apstrādātājiem un nodrošina datu apstrādes drošību un nepārsniedz apjomus, kas nepieciešami tieši šo darbību veikšanai.
  • GEOtelpa sadarbības partneri personas datu apstrādātāja statusā nodrošinās personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar GEOtelpa prasībām un tiesību aktiem, un neizmantos personas datus citos nolūkos, kā tikai ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildei GEOtelpa uzdevumā.
  • Klients nevar atsaukt piekrišanu datu apstrādei, kura tiek veikta, pamatojoties uz likuma normām un citiem tiesiskajiem pamatiem.
 2. Personas datu aizsardzība
  • GEOtelpa aizsargā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un GEOtelpa saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tajā skaitā izmantojot šādus drošības pasākumus:
   • Datu šifrēšanu, pārraidot datus (SSL šifrēšana);
   • Ugunsmūri;
   • Ielaušanās aizsardzības un atklāšanas programmas;
   • Citus aizsardzības pasākumus atbilstoši aktuālajām tehnikas attīstības iespējām.
 1. Personas datu saņēmēju kategorijas
  • GEOtelpa neizpauž trešajām personām Klienta personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju, izņemot:
   • ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju (piemēram, bankai norēķinu ietvaros)
   • saskaņā ar Klienta skaidru un nepārprotamu piekrišanu;
   • ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;
   • ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos GEOtelpa likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi šīs GEOtelpa likumīgās intereses.
 1. Personas datu glabāšanas ilgums
  • GEOtelpa glabā un apstrādā Klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:
   • tik ilgi, kamēr ir spēkā ar Klientu noslēgtais līgums;
   • kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā GEOtelpa vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā);
   • kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
   • kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.
   • kamēr Klientam ir saglabājušās materiālās saistības pret GEOtelpa.
  • Pēc tam, kad minētie apstākļi izbeidzas, Klienta personas dati no GEOtelpa sistēmas tiek dzēsti.
 2. Piekļuve personas datiem un citas Klienta tiesības
  • Klientam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi, pārliecināties par savu datu pareizumu un lūgt tos labot.
  • Klientam saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir arī tiesības pieprasīt GEOtelpa sniegt ziņas par savu personas datu apstrādi un to apjomu, pieprasīt tos labot, dzēst, ierobežot apstrādes apjomu, iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz likumīgajām (leģitīmajām) interesēm), kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no GEOtelpa pienākumiem, kas tam ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem vai noslēgtiem līgumiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs.
  • Klients var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:
   • rakstveida formā klātienē GEOtelpa juridiskajā adresē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
   • elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu.
  • Saņemot Klienta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, GEOtelpa pārliecinās par Klienta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
  • GEOtelpa atbildi Klientam nosūta tādā pat veidā, kādā tā ir saņemta vai pēc iespējas ņemot vērā Klienta norādīto atbildes saņemšanas veidu.
  • GEOtelpa nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Klienta iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, Klientam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē – Datu valsts inspekcijā.
 3. Saziņa ar Klientu
  • GEOtelpa veic saziņu ar Klientu, izmantojot Klienta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, pasta adresi).
  • Saziņu par pakalpojumu līgumsaistību izpildi GEOtelpa veic uz noslēgtā līguma pamata (piemēram, pakalpojuma sniegšanas laiku saskaņošana, informācija par rēķiniem, par plānotiem darbiem, izmaiņām pakalpojumos u.c.).
 4. Komerciāli paziņojumi
  • Saziņu par komerciāliem paziņojumiem par GEOtelpa pakalpojumiem un citiem ar tiešu nolīgto pakalpojumu nodrošināšanu nesaistītiem paziņojumiem (piemēram, klientu aptaujas) GEOtelpa veic saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos noteikto vai saskaņā ar Klienta piekrišanu.
  • Klients piekrišanu GEOtelpa komerciālu paziņojumu saņemšanai var dot GEOtelpa birojā.
  • Klienta dotā piekrišana komerciālu paziņojumu saņemšanai ir spēkā līdz tās atsaukumam (arī pēc pakalpojumu līguma izbeigšanās). Klients jebkurā laikā var atteikties no turpmākas komerciālo paziņojumu saņemšanas kādā no šādiem veidiem:
   • nosūtot e-pastu uz adresi E-pasts tiek slēpts; JavaScript jābūt iespējotam!;
   • klātienē GEOtelpa birojā;
  • GEOtelpa pārtrauc komerciālo paziņojumu sūtīšanu, tiklīdz tiek apstrādāts Klienta pieprasījums atsaukt piekrišanu komerciāliem paziņojumiem.
 5. Mājaslapu apmeklējumi un sīkdatņu apstrāde
  • Sīkdatnes (cookies) ir sīkas teksta datnes, kuras tīmekļa pārlūkprogramma (piemēram, Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari u.c.) saglabā jūsu galiekārtā (datorā, mobilajā tālrunī, planšetē), lai identificētu pārlūkprogrammu vai pārlūkprogrammā saglabātu informāciju vai iestatījumus. Tādējādi ar sīkdatņu palīdzību tīmekļa vietne iegūst spēju saglabāt lietotāja individuālos iestatījumus, atpazīt tos un atbilstoši reaģēt. Jūs variet atspējot vai ierobežot sīkdatņu izmantošanu, taču bez sīkdatnēm nebūs iespējams pilnvērtīgi izmantot visas vietņu funkcijas.
  • GEOtelpa uzturētajās vietnēs tiek izmantotas sīkdatnes, lai uzlabotu vietnes lietošanas pieredzi, nodrošinātu tās darbību, funkcionalitāti u.c. mērķiem.
  • GEOtelpa mājaslapā var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājaslapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko GEOtelpa nenes atbildību.
  • Lietotājs apmeklējot GEOtelpa uzturētās vietnes, apliecina, ka piekrīt sīkdatņu izmantošanai. Lietotājs var atcelt savu piekrišanu jebkurā laikā, mainot pārlūka iestatījumus un izdzēšot saglabātās sīkdatnes. Tomēr jāņem vērā – ja izvēlēlas atspējot nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi.
 6. Citi noteikumi
 • GEOtelpa ir tiesīga veikt izmaiņas vai papildinājumus šajā Privātuma politikā, publicējot privātuma politikas aktuālo versiju GEOtelpa tīmekļa vietnē (www.geotelpa.lv) sadaļā “Privātuma politika”