Moduļa apraksts

Modulis veic sekojošas darbības:

Failā ietvertās topogrāfiskās informācijas pārbaudi (pārbaudīta tiek visu elementu atbilstība Ministru kabineta 2012. gada 24.aprīļa noteikumu Nr. 281  „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi” 1.pielikumam. Pēc datu pārbaudes tiek piedāvāts izveidot divu veidu failus: viens kurā ir izdzēsti visi korektie elementi, bet atstāti 1.pielikumam neatbilstošie, otrs – nekorekto elementu uzskaitījums EXCEL formāta failā);

Topogrāfiskās informācijas automātiska konvertācija no 2003. gada 24. marta Valsts zemes dienesta Rīkojumu Nr. 150 “Par digitālās topogrāfiskās uzmērīšanas tehniskās instrukcijas” un “Metodisko norādījumu digitālai topogrāfiskai uzmērīšanai un digitālo topogrāfisko plānu zīmēšanai M 1:250, 1:500, 1:1000 apstiprināšanu” specifikācijas uz atbilstoši Ministru kabineta 2012. gada 24.aprīļa noteikumu Nr. 281  „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi” 1.pielikumam ;

Topogrāfiskās informācijas automātiskās konvertācijas papildināšana. Iespēja manuāli papildināt atsevišķu elementu pāreju uz atbilstošu elementu, saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 24.aprīļa noteikumu Nr. 281  „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi” 1.pielikumu. Nākošajā automātiskās konvertācijas reizē šis nosacījums jau tiks izpildīts automātiski.

Topogrāfiskās informācijas manuāla konvertācija no 2003. gada 24. marta Valsts zemes dienesta Rīkojumu Nr. 150 “Par digitālās topogrāfiskās uzmērīšanas tehniskās instrukcijas” un “Metodisko norādījumu digitālai topogrāfiskai uzmērīšanai un digitālo topogrāfisko plānu zīmēšanai M 1:250, 1:500, 1:1000 apstiprināšanu” specifikācijas uz atbilstoši Ministru kabineta 2012. gada 24.aprīļa noteikumu Nr. 281  „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi” 1.pielikumam. (iespējams veikt konvertāciju atlikušajam informācijas apjomam).