Ludzas novads

Ludzas novada platība 2441.4 km2.
Ludzas novada teritoriālās vienības:

 • Kārsavas pilsēta – 037200
 • Ludzas pilsēta – 037210
 • Zilupes pilsēta – 037220
 • Blontu pagasts – 037400
 • Briģu pagasts – 037410
 • Ciblas pagasts – 037420
 • Cirmas pagasts – 037430
 • Goliševas pagasts – 037440
 • Isnaudas pagasts –037450
 • Istras pagasts – 037460
 • Lauderu pagasts – 037470
 • Līdumnieku pagasts – 037480
 • Malnavas pagasts – 037490
 • Mežvidu pagasts – 037500
 • Mērdzenes pagasts – 037510
 • Nirzas pagasts – 037520
 • Ņukšu pagasts – 037530
 • Pasienas pagasts – 037540
 • Pildas pagasts – 037550
 • Pureņu pagasts – 037560
 • Pušmucovas pagasts – 037570
 • Rundēnu pagasts – 037580
 • Salnavas pagasts – 037590
 • Zaļesjes pagasts – 037600
 • Zvirgzdenes pagasts – 037610

 

Nepieciešamo skaņojumu saraksts

Saistošie noteikumi

Cenrādis

Novada mājas lapa

Ludzas_novada_gerbonis