Vietnes lietošanas noteikumi

 1. Šie lietošanas noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) nosaka interneta vietnes geokarte.lv (turpmāk – Vietne) lietošanas kārtību, lietotāju tiesības un pienākumus, ierobežojumus, atbildību un atbalsta kārtību.
 2. Noteikumi ir saistoši visiem Vietnes lietotājiem, gan autentificētiem, gan neautentificētiem.
 3. Vietnes pārzinis un turētājs ir SIA “Ģeotelpiskie risinājumi”, reģ.nr. 43603041044 (turpmāk tekstā – GEOtelpa).
 4. Lietotājs (turpmāk tekstā – Lietotājs) ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kura lieto Vietni.
 5. Lietojot Vietni vai veicot aktivitātes saistībā ar Vietni, Lietotājs apstiprina, ka ir iepazinies ar lietošanas brīdī spēkā esošajiem Noteikumiem un uzņemas atbildību par to ievērošanu. Lietotājs, izmantojot Vietni vai veicot ar Vietni saistītas darbības, uzņemas periodiski pārlasīt Noteikumus, un uzzināt tajos veiktās izmaiņas, lai ievērotu Noteikumus, kas ir spēkā tieši Vietnes lietošanas brīdī.
 6. Atbilstoši tiem nodrošināmajām lietošanas tiesībām Vietnes lietotāji iedalāmi 2 (divās) grupās:
  1. neautentificēti datu lietotāji jeb anonīmi lietotāji;
  2. autentificēti datu lietotāji.
 7. Gan autentificētiem, gan neautentificētiem datu lietotājiem tiek nodrošinātas tiesības lietot Vietnē izvietoto publisko informāciju un publiskos pakalpojumus.
 8. Tikai autentificētiem datu lietotājiem tiek nodrošinātas tiesības izmantot Vietnē pieejamās datu lejupielādes funkcijas, izmantojot GEOtelpas izsniegtās lietotāja pieejas tiesības.
 9. Vietnē pieejamā informācija ir informatīva rakstura. GEOtelpa nekādā veidā neuzņemas atbildību par jebkāda veida zaudējumiem, kādi ir radušies vai var rasties Lietotājam, izmantojot Vietnē pieejamo informāciju un pakalpojumus.
 10. GEOtelpa nosaka sekojošus datu lejupielādes ierobežojumus katram autentificētam lietotājam:
  1. lielākais vienas lejupielādes apjoms – 20 karšu lapas;
  2. lielākais vienas dienas lejupielādes apjoms – 20 karšu lapas.
 11. GEOtelpai ir tiesības jebkurā laikā grozīt Noteikumus. Visas izmaiņas stājas spēkā no to publicēšanas brīža Vietnē.